Lajmerime.com
Publikoni lajmerimin tuaj

Kompania "Eurogjici Security" shpk per nevojat e sa kerkon te punesoje Financier/e

falas
Finance 04/10/2018 20

Përshkrim

DETYRAT


Te nxjeri dhe te zbatoje ligjet, VKM-te, udhezimet, urdherat e organeve publike, qe kane te bejne direkt me tatimet, sigurimet shoqerore e shendetesore, inspektoriatin e punes, bankat si dhe cdo gje tjeter qe ka te beje me natyren e detyrave dhe profesionit te finances;
Ndjek kontabilitetin e veprimtarise se shoqerise ne zbatim te ligjit mbi kontabilitetin dhe standarteve nderkombetare te kontabilitetit;
Te kontabilizoje faturat e shitjes dhe te ndjeki arketimin e tyre ne zbatim te kontratave te lidhura me pale te treta;
Te ndjeke dhe te zbatoje nenkontratat me nenkontraktoret ne bashkepunim me degen teknike;
Te ndjeke afatet dhe te hartoje shkresen per clirimin e garancive te ndryshme per kontratat dhe nenkontratat;
Te regjistroje dhe deklaroje faturat e blerjeve me TVSH brenda afateve ligjore, si dhe te sigurohet qe ato jane te vlefshme dhe jo fiktive;
Te mbaje kontabilitetin e cdo shpenzimi te kryer per zhvillimin e aktivitetit;
Te perpiloje e deklaroje listpagesat e punonjesve dhe te kryeje pagesat e kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore, si dhe tatimin mbi te ardhurat brenda afateve ligjore;
Te ndjeke dhe te deklaroje largimet dhe marrjen ne pune te punonjesve te rinj ne sistemin elektronik te tatim-taksave dhe prane zyres se punes brenda afateve ligjore;
Te plotesoje saktesisht dhe te deklaroje librat e shitjes dhe librat e blerjes te shoqerise;
Te hartoje dhe te dorezoje evidencat perkatese te kerkuara nga Zyra e Punes sipas afateve te kerkuara nga ligji;
Eshte pergjegjes per dorzimin e deklarimeve, kontratave prane zyres se punes, sigurimeve etj;
Mban pergjegjesi financiare dhe ligjore ne rast se pagon nje punonjes i cili nuk eshte i deklaruar ne organet perkatese apo qe nuk eshte i paisur me kontrate pune, raport mjeko-ligjor dhe/ose cdo dokument tjeter qe duhet te disponoje nje punonjes;
Mban pergjegjesi financiare dhe ligjore per cdo penalitet ne dem te punedhenesit, kur kjo eshte shkaktuar nga veprimet apo mosveprimet e financierit;
Te hartoje dhe te raportoje bilance periodike per performancen financiare te shoqerise, me kerkese te titullarit te shoqerise;
Te hartoje analiza te vecanta parashikuese per shpenzimet e shoqerise si dhe zgjidhjet financiare me te mira per uljen e kostove me qellim rritjen e efektivitetit te shoqerise;
Te ndjeke gjendjen e magazines duke kuadruar nje here ne muaj si dhe sa here i kerkohet nga Dega Teknike apo Titullari i Shoqersie, me pergjegjesin/pergjegjesen e magazines;
Te beje inventarizimin e vlerave materiale ne pronesi te shoqerise dhe t`ia raportoje titullarit dhe deges teknike te shoqerise;
Te hartoje bilancin e vitit financiar ne bashkepunim me ekspertin kontabel dhe dorezimin e tij prane Tatim-Taksave dhe QKR-se, brenda afateve ligjore;
Te hartoje dhe te miratoje ofertat per sherbime te ndryshme, duke parashikuar ne to te gjitha kerkesat ne lidhje me detyrimet ligjore, afatet e kryerjes se sherbimit etj;
Mban pergjegjesi per hartimin e ofertave, analizave, preventivat sipas kerkesave te kerkuara ne Dokumentat Standart te Tenderave;
Eshte pergjegjes per pergatitjen dhe pagesen e tarifave te ndryshme brenda afateve per llogari te Komisionit te Prokurimeve Publike;
Nxjerr vleren e demeve financiar shkaktuar nga pale te treta, pundhenesit;
Eshte pergjegjese per zbatimin e kontratave, nenkontratave dhe cdo marveshje tjeter nenshkruar nga punedhenesi dhe pale te treta;
Kerkon nga zyra juridike hartimin e kontratave, nenkontratave apo marveshjeve te ndryshme te cilave u ka perfunduar afati apo qe lidhen per here te pare duke dorzuar prane kesaj zyre cmimin, afatin, menyra e pageses dhe nese do te aplikohet ndonje garanci;
Mban pergjegjesi financiare dhe ligjore per cdo dem qe vjen nga kryerja e pagesave paleve te treta, pa nje kontrate, nenkontrate apo marveshje te vlefshme;
Negocion, kontrollon ne aspektin financiar cdo kontrat, nenkontrate apo marveshje tjeter nese ato jane sipas interesit te punedhenesit;
Te kryeje cdo pune te ngarkuar nga titullari i shoqerise.


KRITERET
1. Te kete mbaruar studimet neFakultetin Ekonomik, dega Finance-Kontabilitet.
2. Te kete eksperience ne mbylljen e bilanceve.
3. Te zoteroje shume mire programin Financa 5.
4. Te kete mbi 5 vjet eksperience pune ne profil te njejte
5. Te kete aftesi shume te mira ne kontabilitet
6. Te kete aftesi te mira menaxhimi
7. Te hartoje preventivat/analizat sipas kerkesave ne DST (kusht i domosdoshem/do te testohet)
Informata të dobishme
  • Shmangni mashtrimet duke vepruar në nivel lokal ose duke paguar me PayPal
  • Asnjëherë mos paguani me Western Union, Moneygram ose shërbime të tjera anonime të pagesave
  • Mos blini ose shitni jashtë vendit tuaj. Mos pranoni kontrollon me turp nga jashtë vendit tuaj
  • Kjo faqe nuk merret me asnje transfere, dhe nuk merr pagesa, dergesa, transeferime te garantuara, të ofrojnë shërbime ruajtje, apo ofertë \ "për mbrojtjen e blerësit " ose \ "e certifikimit shitësi "