TOS

Mirësevini në www.lajmerime.com.

Faleminderit që u ndalët tek ne. Duke marrë pjesë në Lajmërime ju bini dakord me rregullat e mëposhtme të përdorimit të cilat kanë për qëllim të sigurojnë që Lajmërime të funksionojë mirë për të gjithë. Rregullorja hyn në fuqi më 01/05/2006. Kur përdorni Lajmërime, ju bini dakord të MOS Dhunoni asnjë nga rregullat e Lajmërime; të mos gënjeni apo mashtroni; të mos shkelni të drejtat e ndonjë pale të tretë; të mos shpërndani letra zinxhir, ose skema piramide; të mos shpërndani viruse ose ndonjë lloj tjetër teknologjie që mund të dëmtojnë Lajmërime ose interesat e përdoruesve të Lajmërime; të mos impononi ndonjë ngarkesë të paarsyeshme në infrastrukturën tonë ose të pengoni funksioninim e mirë të Lajmërime; të mos kopjoni, modifikoni, ose shpërndani përmbajtjen e ndonjë personi tjetër; të mos vilni ose ndryshe grumbulloni informacion për të tjerët, duke përfshirë adresa email-i, pa miratimin e tyre.; të mos shmangni masat e përdorura për të parandaluar ose kufizuar përdorimin e Lajmërime. E DREJTA E AUTORIT Të gjitha materialet në Lajmërime.com mbrohen nga ligjet ndërkombëtare të së drejtës së autorit. Asnjë pjesë nuk mund të kopjohet, riprodhohet, ose rishpërndahet në ndonjë mënyrë, të çfarëdoshme, pa lejën e zotëruesve të së drejtës së autorit. Çdo produkt tjetër dhe çdo emër kompanie brenda mund të jenë markat e zotëruesve të së drejtës së autorit. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Ju bini dakord me vullnet të përdorni Lajmerime. Lajmerime nuk mban përgjegjësi për përmbajtet e gjendura në këto postime. Lajmërime nuk jep asnjë garanci të ndonjë lloji, si të shprehur ashtu edhe të nënkuptuar, duke përfshirë, por nuk kufizohet me, garancitë e nënkuptuara të komercialitetit, përshtatje për një qëllim të caktuar, titull dhe jo-shkelje. Lajmërime nuk jep asnjë garanci që reklamat e publikuara ose nëse vetë përdorimi i tij do të ndërpritet, do të jetë i përhershëm, i sigurt, pa defekte ose pa gabime. Lajmërime ndërtohet mbi bazat e parimeve "ashtu siç është" ose "aq sa vlen". Ju pranoni dhe bini dakord që çdo material dhe/ose të dhëna të daunloduara ose të marra me anë të përdorimit të Lajmërime bëhet duke e marrë ju përgjegjësinë dhe, vetëm ju do të jeni përgjegjës për ndonjë dëm të në sistemin e kompiuterit ose në rast humbje të të dhënave. Disa nga juridiksionet nuk e lejojnë përjashtimin e garancive të caktuara, kështu që disa nga përjashtimet e mësipërme mund të mos aplikohen për ju.

Keni më shumë pyetje? Na kontaktoni

Artikuj të tjerë

Rreth Nesh Privacy